ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดปี 2560
โรงเรียนกาฬสินธุ่์พิทยาสัย  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นป.6 ณ ค่ายโรงเรียนมิตรภาพที่ 32 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามโครงการทุกประการ ขอขอบคุณ
นายสายันต์ คงสมมาศ ภาพ/รายงาน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2560,14:03   อ่าน 1244 ครั้ง