ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 720 KB 5261
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนป.6 ปี 2553 แยกตามรายละเอียดบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 821
รายงานการสอบ O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 735
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 565
ข้อสอบ o-net ปี 53 อังกฤษ-สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.31 KB 381
ข้อสอบo-net ปี 53 สังคม-วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.06 KB 368
ข้อสอบ o-net ปี 53 ศิลปะ/การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.35 KB 379
ข้อสอบ o-net ปี 53 ภาษาไทย/คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.87 KB 468
โมเดลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 391
การจัดทำหน่วยการเรียนรูศิลปะป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 6403
แผน/ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 3187
แผน-ก Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 2230
แผนผผ Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 921
การวัดผลประเมินผลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 854
แบบบันทึกการวิเคราะห์ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 2541
ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 3295
นตรี// Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 2529
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 762
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 1864
แบบบันทึก Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 1581
นาพ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 7062
นาสสส Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2639
นาฏฏฏ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1498
นาฎศิลป์12 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 3067