ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 720 KB 5273
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนป.6 ปี 2553 แยกตามรายละเอียดบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 826
รายงานการสอบ O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 742
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 567
ข้อสอบ o-net ปี 53 อังกฤษ-สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.31 KB 391
ข้อสอบo-net ปี 53 สังคม-วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.06 KB 374
ข้อสอบ o-net ปี 53 ศิลปะ/การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.35 KB 384
ข้อสอบ o-net ปี 53 ภาษาไทย/คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.87 KB 471
โมเดลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 399
การจัดทำหน่วยการเรียนรูศิลปะป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 6412
แผน/ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 3195
แผน-ก Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 2240
แผนผผ Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 929
การวัดผลประเมินผลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 862
แบบบันทึกการวิเคราะห์ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 2564
ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 3321
นตรี// Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 2533
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 774
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 1869
แบบบันทึก Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 1594
นาพ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 7080
นาสสส Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2650
นาฏฏฏ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1504
นาฎศิลป์12 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 3080