ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 720 KB 5257
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นักเรียนป.6 ปี 2553 แยกตามรายละเอียดบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 818
รายงานการสอบ O-net ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.12 KB 731
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.35 KB 562
ข้อสอบ o-net ปี 53 อังกฤษ-สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.31 KB 373
ข้อสอบo-net ปี 53 สังคม-วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.06 KB 362
ข้อสอบ o-net ปี 53 ศิลปะ/การงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.35 KB 376
ข้อสอบ o-net ปี 53 ภาษาไทย/คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.87 KB 463
โมเดลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 14.71 KB 388
การจัดทำหน่วยการเรียนรูศิลปะป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 184 KB 6398
แผน/ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 3164
แผน-ก Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 2227
แผนผผ Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 916
การวัดผลประเมินผลศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 850
แบบบันทึกการวิเคราะห์ศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 2491
ดนตรี Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 3177
นตรี// Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 2527
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 120 KB 757
ดนตรีรรรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.5 KB 1863
แบบบันทึก Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 1570
นาพ Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 7022
นาสสส Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2593
นาฏฏฏ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1495
นาฎศิลป์12 Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 3057