ข้อมูลสารสนเทศ
สภาพปัจจุบัน
 
.  สภาพปัจจุบันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
 
                 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)  ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยผู้เรียน  2  กลุ่ม  คือ  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Excellence in Science and Mathematics : ESM)  โดยจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยภาษาอังกฤษ  และห้องเรียนปกติซึ่งทั้งสองกลุ่มมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในลักษณะของหัวเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ (Theme)  โดยมีการพัฒนาผู้เรียนตามบันได  5  ขั้นสู่ความเป็นสากล  ซึ่งจัดในลักษณะหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม คือ  การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry)  โดยเนื้อหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย
          • IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)
          • IS2 การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)
          • IS3 การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Global Education and Social Service Activity)
ตารางที่ 1 หลักสูตร และการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มผู้เรียน หลักสูตร วิธีจัดการศึกษา บริการส่งเสริมการเรียนรู้
1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Excellence in Science and Mathematics: ESM) หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษา - จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปฏิบัติในห้อง
ปฏิบัติการและกระบวนการกลุ่ม
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
- ค่ายวิชาการค่ายคุณธรรม
- ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
2. ห้องเรียนปกติ หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษา -จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและกระบวนการกลุ่ม
 
- ค่ายวิชาการค่ายคุณธรรม
- ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต
- สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด
- ประกันอุบัติเหตุหมู่

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.53 MB