ข้อมูลนักเรียนปี 2564
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2/2564
ชั้น จำนวนนักเรียน หญิง รวม จำนวนห้อง
ชาย
อนุบาล 1        
อนุบาล 2        
อนุบาล 3        
รวมอนุบาล        
ประถมศึกษาปีที่ 1 111 131 242 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 126 139 265 9
ประถมศึกษาปีที่ 3 155 167 322 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 174 170 344 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 141 184 325 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 158 185 343 8
รวมประถมศึกษา 865 976 1841 50
รวม 865 976 1841 50