ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
 
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ป.๑ ๑๕๑ ๑๒๙ 280 35
ป.๒ ๑๓๑ ๑๕๙ ๒๙๐ 3๗
ป.๓ ๑๕๔ ๑๗๔ ๓๒๘ 41
ป.๔ ๑๖๒ ๑๘๕ ๓๔๗ 4๔
ป.๕ ๑๙๘ ๑๗๘ ๓๗๖ 47
ป.๖ ๑๖๔ ๒๑๓ ๓๗๗ 4๘
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๙๖๐ ๑๐๓๘ ๑,๙๙๘ 42

 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
 

ข้อมูลนักเรียนห้องเรียน ESM
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.38 KB
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ข้อมูลนักเรียน
 
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ป.๑ ๑๕๑ ๑๒๙ 280 35
ป.๒ ๑๓๑ ๑๕๙ ๒๙๐ 3๗
ป.๓ ๑๕๔ ๑๗๔ ๓๒๘ 41
ป.๔ ๑๖๒ ๑๘๕ ๓๔๗ 4๔
ป.๕ ๑๙๘ ๑๗๘ ๓๗๖ 47
ป.๖ ๑๖๔ ๒๑๓ ๓๗๗ 4๘
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๙๖๐ ๑๐๓๘ ๑,๙๙๘ 42
 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย