แผนปฏิบัิติราชการ
คำนำ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.62 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.14 KB
สภาพทั่วไป 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 987.49 KB
สภาพปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ทิศทางการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.63 KB
ทิศทางการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.63 KB
1. โครงการห้องเรียนพิเศษ(ESM) จำนวนทั้งสิ้น  12 โครงการ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้างล่างนี้
  1.โครงการจัดจ้างครูต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.34 KB
2.จัดซื้อตำราประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.69 KB
3.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.74 KB
4.English science and math
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.25 KB
5.English science and math
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.81 KB
6.การออกเสียงและสนทนาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.63 KB
7.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.08 KB
8.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.45 KB
9.พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.59 KB
10ถนน...คนเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.07 KB
10.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.43 KB
11.โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.11 KB
2. งานบริหารงบประมาณ มีจำนวนทั้งสิ้น  5 โครงการ  
    1.โครงการจัดทำแผน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.91 KB
2.โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.98 KB
3.โครงการควบคุมภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.34 KB
4.ดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.89 KB
5.โครงการวางแผนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.06 KB
3. งานบริหารทั่วไป มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ
     -โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.94 KB
2.อาหารเสริม(นม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.66 KB
3.กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.85 KB
4.โครงการทัศนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.34 KB
5.ส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.12 KB
6.โครงการพัฒนาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.87 KB
7.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.16 KB
8.สถานศึกษาสีขาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.34 KB
9.ศูนย์อาเซียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.51 KB
10.โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.62 KB
11.จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.87 KB
12.ปัจฉิมนิเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.92 KB
13.โครงการแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.94 KB
14.โครงการรับน้องใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.29 KB
15.โครงการรับเด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.26 KB
16.จัดซื้อวัสดุประจำห้องวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.48 KB
17.ส่งเสริมสุขภาพดีมีทักษะทางกีฬา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.89 KB
18.โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.82 KB
19.โครงการจัดระบบงานสารบรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
20.พัฒนาผู้เรียนตามวิถีประชาธิปไตย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.19 KB
แผนปฏิบัิติราชการ
4. โครงการบริหารบุคคล  มีจำนวน  4 โครงการ 
    1. โครงการสรรหาและคัดเลือกครูอัตราจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.21 KB
2.โครงการศึกษาดูงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.34 KB
3.โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.42 KB
4.โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.13 KB
5. งานบริหารวิชาการ  มีจำนวน  21  โครงการ
  1. ประกันคุณภาพทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.9 KB
2.ส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.16 KB
3. ถนนคนเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.08 KB
4.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.9 KB
4.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.9 KB
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.62 KB
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.62 KB
6.วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.07 KB
7. เพลินวิชาการ ผ่านค่ายเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.39 KB
7. เพลินวิชาการ ผ่านค่ายเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.39 KB
7. เพลินวิชาการ ผ่านค่ายเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.39 KB
8.จัดทำคลังข้อสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.39 KB
8.จัดทำคลังข้อสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.39 KB
9.จัดระบบคอม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.57 KB
10.เรียนรู้สู่อาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.34 KB
10.เรียนรู้สู่อาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.34 KB
11.วันสุนทรภู่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.36 KB
11.วันสุนทรภู่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.36 KB
12.สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.39 KB
13.พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.86 KB
15.จัดหาสื่อ/วัสดุและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.4 KB
15.จัดหาสื่อ/วัสดุและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.4 KB
วันคริสต์มาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.65 KB
16.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิืทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.9 KB
17.สร้างสรรค์ หรรษา พัฒนาโรบอร์ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.94 KB
18.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.86 KB
19.ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.82 KB
20.ส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝันห้องสมุดอัตโนมัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.01 KB
21.วัดผล ประเมินผล และเทียบผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.43 KB
ตารางแสดงงบประมาณแผนปฏิบัติการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.01 KB
สรุปงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.34 KB
สรุปงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.34 KB
สรุปงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.59 KB
สรุปงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.74 KB
สรุปงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.82 KB
สรุปงบประมาณโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.74 KB