พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)
            เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
           1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อยอดคุณลักษณะผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
         2.จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
         3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และมีทักษะชีวิต
         4. สร้างเสริมคุณธรรมในการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น
 
เป้าประสงค์ (GOAL)
           1.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  มีคุณลักษณะของครูใน
ศตวรรษที่ 21
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
5.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
6.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
7.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับวัย  มีความเป็นผู้นำ  ตามวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.  ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
9.  ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม