สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                           ตราสัญลัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
รัศมีสีทอง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง
รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 
คำขวัญของโรงเรียน "สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี"
สีประจำโรงเรียน ดำ – ชมพู
 สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็ง  ทันสมัย  เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ 
สีชมพูหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์  รอบรู้ และเป็นกลัยาณมิตร
อักษรย่อของโรงเรียน ก.ส.ส.                 

เราชาวกาฬสินธุ์พิทยาสัย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ