ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                                                ประวัติย่อของโรงเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2482 สร้างด้วยเงินงบประมาณ600 บาทและเงินทุนสมทบ 500 บาท 33 สตางค์ อำนวยการสร้างโดย หลวงอนุกูล เพชรเกษตร นายอำเภอ
นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง ควบคุมการก่อสร้าง ต่อมาได้รื้อไปปลูกเป็นอาคารเรียนวัดใต้โพธิ์ค้ำ โรงเรียนได้อาศัยศาลาวัดสว่างคงคารับเฉพาะนักเรียนหญิงจัดชั้นเรียนป.1- ป.4มีนักเรียนประมาณ 300 คน
นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง เป็นครูใหญ่ มีครู 5 คน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาช่วยดัดดรุณี” ต่อมาเดือน เมษายน พ.ศ. 2485 เทศบาลได้แยกตั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง หมดเป็น 5 โรง สอนแบบสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล 2 ” (กาฬสินธุ์พิทยาสัย)
พ.ศ. 2494 นายเกษม คำพิมาน ศึกษาธิการจังหวัด ได้ร่วมกับคณะครูจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ (ป.มาลากุล) ด้วยงบประมาณ และเงินทุนสมทบประมาณ 240,000 บาท
พ.ศ. 2499 ทางราชการได้อาศัยเปิดโรงเรียนมัธยมสามัญ โดยให้นายบัวพันธ์ เริ่มรักษ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2500 นายเฉลิม สารวิถี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมสามัญและได้แยกไปอยู่ต่างหาก ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2501 ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 จำนวน 2 ห้องเรียน
เงินงบประมาณ 30,000 บาท
พ.ศ. 2505 นายแฎง สตารัตน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เพื่อขอปริมาณงานชั้นโท
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาที่อยู่เขตเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียนได้โอนไป
สังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน แต่โรงเรียนนี้กรมสามัญศึกษาสงวนไว้เพื่อปรับปรุงทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เปิดสอนชั้น ป. 5 จำนวน 2 ห้องเรียน ป. 6 จำนวน 1 ห้องเรียน และป.7 จำนวน 1 ห้องเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 งบประมาณ 180,000 บาท ผู้ปกครอง บริจาคเพิ่ม 30,000 บาท ก่อสร้างชั้นบน 4 ห้องเรียนและได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียน
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2511 สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 280,000 บาทได้จากคณะกรรมการจัดหาโดยมี นายพลอย มหาแสน นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ปีการศึกษา 2512 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 015 ครึ่งหลังจำนวน 8 ห้องเรียนเงิน 440,000 บาทพร้อมครุภัณฑ์
ปีการศึกษา 2513 จัดชั้นเรียนดังนี้ เด็กเล็ก ประถมต้น 4 :4 :4 :4 ประถมปลาย 4 :4 :4 :4 รวม 29 ห้องเรียน เปลี่ยนชื่อย่อโรงเรียนจาก กส. 23 เป็น ก.ส.ส.
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้มอบรายชื่อนักเรียน มศ.2 ไปให้โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, ร.ร.อนุกูลนารี, ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 ได้จัดชั้นนักเรียน รวม 29 ห้องเรียนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2523 นายสวัสดิ์ โรจนกร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 สปช.ได้แต่งตั้งให้ นายวัชรินทร์ อ่อนประสงค์ อาจารย์ใหญ่
ร.ร.บ้านต้อนวิทยาคาร ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่ง สปช. ที่ 2677 / 2530
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวัชรินทร์ อ่อนประสงค์ เกษียณอายุราชการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายชุมพล ภูโอบ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามคำสั่งที่ 541 / 2544 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 - 2554
วันที่  1   ธันวาคม  2554  นายพีรพงษ์  โลหะมาศ  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  2554-2559
 นายสุฃาติ แวงโสธรณ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  2559 - คนปัจจุบัน