ผลงานดีเด่นปี 2561
กิจกรรมผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555
    กิจกรรมผลงานในรอบปีการศึกษา 2555

 

ประเภท

รางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคประจำการศึกษา 2555

สำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษา

โล่เกียรติคุณ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2555

คณะอนุกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

สถานศึกษา

โล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียน

สีขาวดีเด่น” ระดับเพชร

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.95 KB
ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
สรุปรายละดอียด ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.33 KB