ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตรากำลังครู ปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2556

ข้อมูลครูและบุคลากร
 

ตำแหน่ง จำนวน
ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
ครูประจำการ ๑๖ 6๑ 7๗
พนักงานราชการ - 1 1
ครูอัตราจ้าง 2 ๑๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ -
ครูต่างชาติ - 4
บุคลากรทางการศึกษา -
พนักงานช่างครุภัณฑ์ 1 - 1
พนักงานขับรถ,แม่ครัว,ยาม,คนดูแลสวน,พนักงานทำความสะอาด 7 ๑๔
คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๒ ๑๕

 .  ข้อมูลครูและบุคลากร 

 
.๑  ครูประจำการ
 
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นางเสาวลักษณ์ เชาว์น้อย ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมฯ วิทย์ ไทย สังคม หน้าที่/๑ ๓/๔๐/ปี
นางสมรัตน์  สกุลไทย ๕๙ ๓6 ครู คศ.๓ ค.บ. บริหารฯ คณิต ไทย การงาน หน้าที่/๑ ๓/๔๐/ปี
นางรำไพ  ถาวรรักษ์ ๕๙ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนฯ คณิต ไทย การงาน หน้าที่/๑ ๓/๔๐/ปี
นางสมปอง  ปรีดี    ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. จิตวิทยา คณิต ไทย การงาน หน้าที่/๑ ๓/๔๐/ปี
นางฉวีวรรณ  พรมพิศ ๕๙ ๓๙ ครู คศ.๓ กศบ. สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์/๑ ๓/๔๐/ปี
นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัย ๕๓ ๒๔ ครู คศ.๓ กศม. จิตวิทยา ศิลปะ สุข-พละ/๑ ศิลปะ/๒ ๓/๔๐/ปี
นางกนกวรรณ  ภูทิวนนท์ ๔๙ ๒๖ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การจัดการฯ คณิต ไทย การงาน หน้าที่/๑ ๔/๑๐๒/ปี
นางวิมล  กาญจนศร ๔๘ ๒๖ ครู คศ.๓ กศ.ม จิตวิทยา คณิต สังคม/๑ ๓/๔๐/ปี
นางชุติมา  กำนาดี ๔๐ ๑๘ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ คณิต ไทย การงาน หน้าที่/๑ ๓/๔๐/ปี
๑๐ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน์ ๔๙ ๒๓ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ประวัติ สุข สังคม อังกฤษ/๑ ๓/๔๐/ปี
๑๑ นายสมพิศ  โลหะมาศ ๕9 ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ/๒ ๓/๔๐/ปี
๑๒ นางมะลิ  สินธุโคตร ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนฯ ไทย คณิต การงาน หน้าที่/๒ ๓/๔๐/ปี
๑๓ นางละออง  ลาธุลี ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ไทย คณิต การงาน หน้าที่/๒ ๓/๔๐/ปี
๑๔ นางเข็มพร  ภามาตย์ ๕๙ ๓7 ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ไทย คณิต การงาน หน้าที่/๒ ๓/๔๐/ปี
๑๕ นางโสภิต  จุฑาศรี ๕๕ ๑๘ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ พัฒนาผู้เรียน/๔ ๓/๔๐/ปี
๑๖ นางสุนันทา ครองยุทธ ๔๕ ๒๔ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหาร ไทย คณิต การงาน หน้าที่/๒ ๓/๔๐/ปี
๑๗ นางอุ่นใจ  พลโสกเชือก ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ คบ. แนะแนว สังคม/๒ ๔/๑๐๒/ปี
๑๘ นางนฤมิตร อินถา ๕๘ ๒๒ ครู คศ.๓ กศ.บ. เทคโนฯ ไทย กอท. หน้าที่ Eสื่อสาร/๒ ๔/๑๐๒/ปี
๑๙ นางบำเพ็ญ  นระแสน ๕๖ ๒๗ ครู คศ.๓ คบ. ประถมฯ ไทย กอท. หน้าที่ Eสื่อสาร/๒ ๓/๔๐/ปี
๒๐ นายสุรชัย วดีศิริศักดิ์ ๕๔ ๒๙ ครู คศ.๓ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ สุขพละ ประวัติ /๒ ๓/๔๐/ปี
๒๑ นางจิตรา  กันเดช ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๓ ศษ.บ ประถมฯ คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 E สื่อสาร/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๒ นางลัดดาวัลย์ พรหมสาขา ฯ ๕๐ ๑๙ ครู คศ.๓ กศ.ม หลักสูตร คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 E สื่อสาร หน้าที่/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๓ นางกุณชญา จำเริญเจือ ๕๙ ๒๙ ครู คศ.๓ ศศ.บ. อังกฤษ คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 Eสื่อสาร พัฒนาผู้เรียน/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๔ นางบุษบา  ระดาสาร ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ ค.บ. เกษตร คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 Eสื่อสาร/๓ ๓/๔๐/ปี
 
 
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
๒๕ นายประวิช  สินธุศิริ ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถม สังคม หน้าที่/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๖ นายลิขิต  พละดร ๔๖ ครู คศ.๒ ค.บ. วิทย์ วิทยาศาสตร์/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๗ นางรัตติกูล ควรครู ๓๘ ๑๒ ครู คศ.๓ กศ.ม. คณิต คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 Eสื่อสาร สุข-พละ/๓ ๓/๔๐/ปี
๒๘ นางบุปผา  ภู่บำเพ็ญ ๔๙ ๒๓ ครู คศ.๓ ค.บ. นาฎศิลป์ ศิลปะ สุขพละ/๓ ศิลปะ/๕ ๓/๔๐/ปี
๒๙ นางจุริยา  ญาณพิบูลย์ ๕๗ ๒๖ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ภาษาไทย คณิต ไทย ประวัติ การงาน                 Eสื่อสาร หน้าที่/๓ ๓/๔๐/ปี
๓๐ นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์ ๓๒ ครู คศ.๑ กศ.บ. วิทย์ทั่วไป วิทยาศาสตร์/๓ ๔/๑๐๒/ปี
๓๑ นางสุพัตรา  สินธุโคตร ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหารฯ วิทย์ แนะแนว ชุมนุม ยุว/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๒ นางพิสมัย  ดอนสมจิตร ๕๗ ๓๘ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ภาษาไทย ไทย แนะแนว ชุมนุม ยุว/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๓ นางจำรูญลักษณ์ เลิศจุลัศจรรย์ ๕๔ 3๑ ครู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย ไทย อังกฤษ/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๔ นางรวีวรรณ  จงสมชัย ๕๒ ๓๐ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ สังคม ชุมนุม ลูกเสือ/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๕ นายสุรศักดิ์  วรรณศิลป์ ๕๘ ๓๙ ครู คศ.๓ ศ.ษ.บ. ประถม สุขพละ หน้าที่ ลูกเสือ/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๖ นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์ ๕๕ ๓๗ ครู คศ.๓ กศ.บ. เทคโนฯ อังกฤษ การงาน/๔ ๔/๑๒๐/ปี
๓๗ นางสาวชลิตตา  ภูจริต ๓๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิต คอมพิวเตอร์แนะแนว/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๘ นายคณัสกฤช  ฝ่ายไทย ๕๗ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. อุตฯ คณิต ชุมนุม ยุว/๔ ๓/๔๐/ปี
๓๙ นางภาวิณี รัตนศรี ๓๗ ๑๒ ครู คศ.๓ กศ.บ. การประถม อังกฤษ ยุว/๔ ๓/๔๐/ปี
๔๐ นายพัฒนา  ศรีโสภา ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ วท.บ เกษตรฯ คอมพิวเตอร์ ประวัติ/๕ ๓/๔๘/ปี
๔๑ นางสุธิดา  ศรีโสภา ๕๖ ๓๔ ครู คศ.๓ กศ.ม เทคโนฯ อังกฤษ/๕ ๓/๔๘/ปี
๔๒ นายสมร  สุดชารี ๕๒ ๒๕ ครู คศ.๓ พธ.บ. สังคมฯ สังคมฯ ประวัติศาสตร์/๖ ๓/๔๘/ปี
๔๓ นางรัตนาพร พันธลี ๔๙ 2๑ ครู คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนฯ ภาษาจีน/๔ ภาษาจีน/ESM ๓/๔๘/ปี
๔๔ นางทัศนีย์  ชูศรีทอง ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ ค.บ. ไทย ภาษาไทย ชุมนุม แนะแนว/๕ ๓/๔๘/ปี
๔๕ นางษมาวดี  สุวรรณจิตติ ๕๘ 3๑ ครู คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
คณิตศาสตร์  ชุมนุม
แนะแนว/๕
๓/๔๘/ปี
๔๖ นางศุภมาส  ทวยลี ๕๓ 3๑ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ภาษาไทย/๕ ๓/๔๘/ปี
๔๗ นางพิสมัย  พูลเจริญ ๕๓ ๒๖ ครู คศ.๓ กศ.ม. วิทย์ วิทยาศาสตร์ /๕ ๓/๔๘/ปี
๔๘ นางประภาวดี  อัคติ ๔๕ ๑๖ ครู คศ.๓ ค.บ ประถมฯ สุขศึกษา ประวัติ /๕ ๓/๔๘/ปี
๔๙ นางสาวนิภาวรรณ อัฐสุวรรณ ๓๐ ครู คศ.๑ ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
คณิตศาสตร์/๕ ๓/๔๘/ปี
๕๐ นายฉลาด  พรหมอาจ ๕๙ ๓๖ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมฯ สุขพละ/๖ ๓/๔๘/ปี
 
 
 
 
 
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
๕๑ นางศรีอัมพร ศรีวิไสย ๕๒ ๓๐ ครู คศ.๓ กศ.ม. การวิจัย คณิต วิทย์/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๒ นางพิทยาภรณ์ บรรณาลัย ๕๓ ๒๙ ครู คศ.๓ คบ. วิทย์ฯ ภาษาไทย/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๓ นางสาวอรสา  ศิลารัตน์ ๕๙ ๓๔ ครู คศ.๓ ศศ.ม ไทยคดีฯ ภาษาไทย/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๔ นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน์ ๕๘ ๓๗ ครู คศ.๓ คบ. พละฯ สุขพละ ประวัติ/๖ ๓/๓๖/ปี
๕๕ นายสายันต์  คงสมมาศ ๕๘ ๓๘ ครู คศ.๓ กศ.บ. ประถมฯ ศิลปะ ดนตรี/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๖ นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ ๓๒ ครู คศ.๒ ศศ.ม. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๗ นางวนิดา  ขาวศรี ๕๗ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. บริหาร สังคมศึกษา/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๘ นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส ๔๔ 2๑ ครู คศ.๓ ศษ.ม. ประถมฯ ภาษาอังกฤษ/๖ ๓/๔๘/ปี
๕๙ นางอมรรัตน์  ผลเรือง ๕๓ ๒๕ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/๕ ๕/๒๗/ปี
๖๐ นางเพลินพิศ  ตาลประดิษฐ์ 4๑ ๑๘ ครู คศ.๓ ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ คณิต หน้าที่/๖ ๓/๔๘/ปี
๖๑ นางสุกันยา  ทิวะสิงห์ 3๑ ครู คศ.๒ ค.ม. คณิตฯ คณิตศาสตร์/๖ ๓/๘๖/ปี
๖๒ นายศิริวัฒน์  จันทร์เพชร ๖๐ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.ม. บริหารฯ สังคม พละ/ESM ๔-๖ ๗/๖๐/ปี
๖๓ นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร ๔๙ ๒๔ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทย์/ESM ๑-๖ ๔/๔๘/ปี
๖๔ นางนภาลัย  ไชยบุตร ๕๓ ๒๒ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ไทย คณิต/ ESM ๑ ๓/๔๘/ปี
๖๕ นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ ๕๓ ๓๐ ครู คศ.๓ ศษ.บ. วัดผล การงาน ศิลปะ/ESM๑-๖ ๓/๔๘/ปี
๖๖ นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร ๓๒ ครู คศ.๒ ค.บ. คณิตฯ คณิต/ESM ๒-๓ ๓/๔๘/ปี
๖๗ นางวิรงรอง  ศรีพอ ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย/ESM ๔-๖ ๕/๔๘/ปี
๖๘ น.ส.ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ ๓๒ ครู คศ.๓ กศ.ม บริหารฯ คณิต/ESM ๔-๖ ๓/๔๖/ปี
๖๙ นายธวัชชัย  เครือศรี ๓๒ ครู คศ.๒ วท.ม. วิทย์ ICT /ESM ๑-๖ ๓/๔๘/ปี
๗๐ นางสาวนภัทร  ทรัพย์ชม ๔๑ ๑๒ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหารฯ วิทย์/5 ๓/๔๐/ปี
๗๑ นางวรลักษณ์  บุญปก 5๓ 2๙ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรฯ วิทย์/4 ๓/๔๐/ปี
๗๒ นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม 5๓ ๒๐ ครู คศ.๓ ศศ.บ. อังกฤษ อังกฤษ/1 ๓/๔๐/ปี
๗๓ นางสิรินาถ  ถิตย์ผาด 4๙ 2๑ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ภาษาไทย/1 ๓/๔๐/ปี
๗๔ นางจินดา  สีละพัฒน์ 5๓ 2๔ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ วิทย์/2 ๓/๔๐/ปี
๗๕ นางสุธาสินี  อุ่นบุญเรือง 4๙ 2๔ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ อังกฤษ/3 ๓/๔๐/ปี
๗๖ นายทนงศักดิ์  ทองจรัส 5๙ ๓๘ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมฯ ประวัติฯ/4 ๓/๔๐/ปี
๗๗ นายสุมิตศักดิ์  ทองจรัส 5๓ 2๔ ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา/4 ๓/๔๐/ปี
78 นางสาวสุทธิดา ศรีขอดเขต ๒๕ ๖เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ESM ๒/๑๓๒/ปี
 
 
 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    ๕๕ คน    คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑ 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๒๓ คน   คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙
 
.๒  บุคลากรทางการศึกษา  (เจ้าหน้าที่พัสดุและพนักงานราชการ)
         
ที่ ชื่อ – สกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นางอารมย์  มาเบ้า ๕๗ ๒๙ ชำนาญงาน บ.ธบ. การจัดการ ๕/๔๐
 
 
 
.๓  ครูอัตราจ้าง
 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
นายพัฒนวิทย์  ขวาวงษ์ ๔๒ คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรี/๔ อุดหนุนการศึกษา
น.ส.อรพรรณ  สุวรรณอำไพ ๓๐ คบ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/๑ อุดหนุนการศึกษา
น.ส.น้ำหนึ่ง  การหาญ ๒๙ คบ. คณิตศาสตร์ คณิต/๒ อุดหนุนการศึกษา
นางสาวปริยาพร  อุดรรักษ์ ๒๗ วทบ. คณิตศาสตร์ คณิต/๖ อุดหนุนการศึกษา
น.ส.ลัดดาวัลย์ สายทอง ๒๗ คบ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ๔-๖ อุดหนุนการศึกษา
นายกิตติคุณ  นนทภา ๒๘ วศ.บ. เครือข่ายคอมฯ คอมพิวเตอร์ ๑-๓ อุดหนุนการศึกษา
นางสาวอรอุมา อุ่นสิม ๓๗ ศษ.บ นาฎศิลป์ ป.๔-๖ อุดหนุนการศึกษา
นางสาวสุวนันท์ โพธิสนาม ๒๖ ศศ.บ. บรรณารักษ์ ห้องสมุด อุดหนุนการศึกษา
นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร 2๖ ศษ.บ. ภาษาจีน ป.1-4และ 4 อุดหนุนการศึกษา
๑๐ นางสาวเยาวนา  ศรีโสภา 2๘ 1 คบ. ภาษาอังกฤษ ป.๒ อุดหนุนการศึกษา