ผลการสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ห้องESM ป.1/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.6 KB
ห้องESM ป.2/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.35 KB
ห้องESM ป.3/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.98 KB
ห้องESM ป.4/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.67 KB
ห้องESM ป.5/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.87 KB
ห้องESM ป.ุ6/8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.99 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.7 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.44 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.87 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.08 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.85 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.64 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.59 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.2 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.26 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.58 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.65 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.8 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.51 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.04 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.1 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.46 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.65 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.16 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.55 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.55 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.43 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.22 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.17 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.27 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.49 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.36 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.43 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.26 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.89 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.08 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.87 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.9 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.79 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.38 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.29 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.52 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.63 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.6 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.33 KB
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB