ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ
  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 

1.  ข้อมูลทั่วไป

             โรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตั้งอยู่ถนนภิรมย์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 โทรศัพท์043-811564   โทรสาร 043-811564  Website http://www.pittayasai.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการในเขตเทศบาล                เมืองกาฬสินธุ์

 

2.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

          2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพีรพงษ์  โลหะมาศโทรศัพท์  089-2757676

E-mail : auddyja@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

          2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2  คน

                     1)นายจำลอง  นามบุญลือวุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา            การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 08-19652577  E-mail:Jumlong_longJ@hotmail.com

รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป

                    2)  นายทรงพล  อัคติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.53 MB
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.3 KB