ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2560
อัตรากำลังครู ปี 2560
ผลงานดีเด่นปี 2559
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
แนวทางการจัดการศึกษาร.ร.
รายงานประจำปี 2559
โปรแกรมการสร้างวินัย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2030039
Page Views 2887461
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

          เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1 จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นทักษะการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

2. ส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนในการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  รักษ์ความเป็นไทย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น

 เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

2. ผู้เรียนร้อยละ 80  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

3. ผู้เรียนร้อยละ  80  เป็นผู้มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นไทย 

รักธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

4. ผู้เรียนร้อยละ  80 มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม