ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

          เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1 จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นทักษะการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

2. ส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนในการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  รักษ์ความเป็นไทย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น

 เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

2. ผู้เรียนร้อยละ 80  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

3. ผู้เรียนร้อยละ  80  เป็นผู้มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นไทย 

รักธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

4. ผู้เรียนร้อยละ  80 มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม