ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       
ภายในปี 2559โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ปรัชญาโรงเรียน  :  การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คำขวัญโรงเรียน  :  สุขภาพดี  มีคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
**อัตลักษณ์ของสถานศึกษา**"ประชาธิปไตย ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์  สู่มาตรฐานสากล"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  "โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่สากล
โครงการที่สนองมาตรการส่งเสริม
    1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
    2.  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน