ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 57 วันเเปิดเรียน ปีการศึกษา 2557
  ประกาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   เรื่อง กการเปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557  โรงเรียนจะเปิดเรียนใน วันที่  15  พฤษภาคม  255น ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - 6  ทุกคนมาโรงเรียน ตามปกติ  การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชุดนักเรียนปกติ
01 เม.ย. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
   ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556  จากวันที่  1  เมษายน  2557  ถึงวันที่  14 พฤษภาคม 2557