ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารทองกวาว เป็นศูนย์รวมหนังสือเพื่อการเรียน  บันเทิง  คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้สำหรับครู นักเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา