ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 ตั้งอยู่บริเวณหน้าเสาธง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นใหม่เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาด้านสมอง ความคิด เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการเรียน