ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักกาย1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ศาลาพักให้นักเรียนได้พักผ่อน  คลายความร้อน