ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท่นพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 แท่นพระพุทธรูปบริเวณทางเข้าของโรงเรียน  ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่เคารพบูชาของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อเคารพกราบไหว้ทุกวัน