ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดาวเรือง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : อาคารปูนครึ่งไม้ สูง
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  อาคารดาวเรือง เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้  สูง 3 ชั้น มีห้องสำคัญๆคือห้องประชุมเกียรติคุณ  ห้องคณิตศาตร์  ห้องวิทยาศาสตร์ และใช้เปนอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษ
(ESM) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6