ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฟื่องฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ : อาคารปูนสูง 3 ชั้น
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเฟื่องฟ้า เป็นอาคารปูนสูง 3 ชั้น แบบสปช.2/28  มีห้องสำคัญๆเช่น ห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องประชาธิปไตย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องดนตรีศิลปะ และใช้เป็นอาคารเรียน นักเรียนชั้นป.6