ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 9,100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4