ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาอินทนิล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24xx
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ สูง 2 ชั้น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3