ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราชพฤกษ์ อาคารชั้นป.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24xx
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
     ข้อมูลอาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน / สถานที่  ดังนี้

อาคารเรียน                         6        หลัง       

อาคารเอนกประสงค์                1        หลัง

โรงครัว                               1        หลัง

บ้านพักครูเดี่ยว                     1        หลัง

บ้านพักครูเรือนแถว                 1        หลัง

บ้านพักพนักงานช่างครุภัณฑ์       2        หลัง

                   สนามฟุตบอล                       1        สนาม

                   ส้วม                                  7        หลัง

          ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้

          อาคารเรียน  จำนวน 6 หลัง  ดังนี้

                    1)  อาคารเรียนแบบ  017                   จำนวน  8  ห้อง   สร้างปี  พ.ศ.2507

                    2)  อาคารเรียนแบบ  017 ก.               จำนวน  8  ห้อง  สร้างปี  พ.ศ.  2525

                    3)  อาคารเรียนแบบ ค.ส.ล.แบบตึกพิเศษจำนวน  12  ห้อง  สร้างปี  พ.ศ. 2521

                   4)  อาคารเรียนแบบ 216 ก.                จำนวน  8  ห้อง  สร้างปี  พ.ศ.  2525

                   5)  อาคารเรียนแบบ   สปช.  2/28         จำนวน  18  ห้อง  สร้างปี  พ.ศ. 2532

                   6) อาคารเรียนแบบ   สปช.  2/28          จำนวน  18  ห้อง  สร้างปี  พ.ศ.  2551

          อาคารฝึกงาน  จำนวน  1  หลัง  ดังนี้

                   1)  อาคารฝึกงานแบบ  สปช.  206/2526  สร้าง  พ.ศ.  2529

          ห้องปฏิบัติการ

                   1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์               จำนวน           2        ห้อง

                   2)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา                 จำนวน           1        ห้อง

                   3)  ห้องดนตรี นาฏศิลป์                      จำนวน           1        ห้อง

                   4) ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ              จำนวน           1        ห้อง

                   5) ห้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           จำนวน           1        ห้อง

                   6) ห้องวิชาการ/ ประกันคุณภาพ             จำนวน           1        ห้อง

                   7)  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                จำนวน           1        ห้อง

                   8)  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์               จำนวน           1        ห้อง

                   9) ห้องพลศึกษา                               จำนวน           1        ห้อง

                 10) ห้องสมุด                                    จำนวน           1        ห้อง

                 11)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               จำนวน           3        ห้อง

                        - ใช้เพื่อการเรียนการสอน               จำนวน           80      เครื่อง

                        - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต    จำนวน           80      เครื่อง

                       - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                จำนวน           10      เครื่อง

          งานโสตทัศนูปกรณ์

                         - ลำโพงขยายเสียง                      จำนวน           12      เครื่อง

                       - เครื่องขยายเสียง                        จำนวน           6        เครื่อง

                         - โทรทัศน์ LCD                         จำนวน           2        เครื่อง

                        - เครื่องฉายภาพทึบแสง                 จำนวน           8        เครื่อง

                        - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์                จำนวน           14      เครื่อง

                        - จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง70x70                    จำนวน           2        จอ

แบบแขวน                            จำนวน           13      จอ

                          - โทรทัศน์                              จำนวน           36      เครื่อง